1 / 1
Zhou Xiaochuan

Wird Zentralbankchef Zhou Xiaochuan abgesetzt ? Foto: How Hwee Young