1 / 2
Ehrung verdienter Feuerwehrleute (von links): Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech, Kreisbrandrat Timm Vogler, Markus Gahn, Frank Schmitt, Achim Schirmer, Michael Grießinger, Bernd Schmitt, Roland Kießling und Helmut Fischer Fotos: Andreas Welz

Ehrung verdienter Feuerwehrleute (von links): Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech, Kreisbrandrat Timm Vogler, Markus Gahn, Frank Schmitt, Achim Schirmer, Michael Grießinger, Bernd Schmitt, Roland Kießling und Helmut Fischer Fotos: Andreas Welz