1 / 1
Kilian Kugel (von links), Andrea Beck, Leon Schmitt, Simon Koch, und Nils Eden sind zurecht stolz auf ihren Kiosk. Foto: Andrea Beck

Kilian Kugel (von links), Andrea Beck, Leon Schmitt, Simon Koch, und Nils Eden sind zurecht stolz auf ihren Kiosk. Foto: Andrea Beck