Woss ich nuch souch wollt ...
... bei dänn Scheißwejte gessden hodd nijedamoll unne Bällo nausgemöchd unn hodd scho auf di Hausdrebbn an Rückziehe gemachd. Walle scho ve aamoll Nausguggn süü-saach-nouß woah. Su hodd dä Wäddebericht wengstns aa amoll füe uns aa gebassd, woss rächd säldn dä Foall iss.
Öäscht hoamm die venn Dee-Äff-Bee enn Wideo-Supeweise ougsetzt, walle zwaamoll füe seina Schalke eigegriffn unn doudemiet en Schiri manibulijet hejt. Unn scho künnt dä Rückziehe: Es woah alles ganz annesch. Dä Kruuchs-Hellmud hejt goah nex foaldsch gemachd. Debei wädd hinde vookhaldne Hend aa scho üübe ann möjchlichn Rückziehe ven Wideobeweis üübehabbds geblaudet!
Unne (Nuch-) Bayenköjnich Horst I. wenn nije ball an Rückziehe machn dudd, doann gedds na wie sällmoll en Schdojbe unn ä "wird gegangen". Ve di Jodd-Uu wollde sich nije voofüe louß unn iss gleich goah nije khumma - etz hoammse na dodd midd gruoßa "MP Söder"-Schilde Angsd eigejouchd! Dä Söjde söll enn Sejhoufe aldso midd di Maschinapistoln ausn Ammd dreib. Nojaa, dess iss scho aweng see gaschdich. Oabe desses Zeid füe an Rückzuuch iss, soung ja aa scho di Umfroahng!
Dä Putsch-Dämon ve Barzelona (dä hassd werglich su; wass blouß nije, wiemess richdich schräbbd) hodd goah gleich ann Rückziehe venn Rückzuuch gemachd. Öäschd isse auf Belgijen ausgerissn, suloang seina Bollande in Schpanijen eigekasdlt woahn senn. Etz hodde sich fei dodda bei di Bollizei gemäld. Unn widde amoll wädds nex aus aane gruoß oogekündichtn Rewollutzjoon.
Öäscht hodd me wunneweis gedoacht, woss di Schützngsellschaft midd di alt Klawierfabrigg hinden Schütznploatz voohodd. Etz künnt dä Rückzuuch aus di Fabbrigg - si wölln sa eischmeiß unn mää Ploutz fües Freischießn kriech. Woss ja etzet scho es grössda Fässd inn Oobefranggn sei soll.
Inn Äff-Dej hou ich gelejsn, dess sich in Bällien kümfdich di Bollizeihünd berujchd inn Rentn gieh könna. Wall dä Senaad beschlossn hodd, dess füe di 130 aggdievn devoah a Rentnkassa aufgebaud wää söll, füe Vesicherunga, enn Dije-Oarzt, nadüelich fües Fudden aa. Woahscheins wään ball aa Aldesheime füe di Bensions-Hünd gebaud - zouhln dunn letztends ja doch mije (Bayenn), wall Bällien ja suwisu kha Geld hodd.
Fei nex fe unguud, bis nächstn Samsdouch, eue Schosch!