Woss ich nuch souch wollt, ... ... aldso mannigsmoll löäfft hall alles ganz annesch wie gedoacht. Zenn Beischbill hodd a 30-Jähriche sein Einzuuch nei di neu Wohnung midd Kumbl gfeiet - wiere noche genuch induss khoatt hodd, wollde sei Noachberra besüüch, oabe di hodd en Broutn - odde aa dänn sei Foahna - gerochn unn na nije neigeloun. Bein zweidn Moll hoddsa doann zegoah di Bollizei oogeruft. Wall dää Guggaloori ve laude Ärche aa nuch füe alla Wohnunga inn Haus en Schdroom ougedrejt hodd, mussdn di Freund-unn-Hälfe nuchamoll khumm. Sicheheidshalbe hoammsena liebe miegenumma - su hodde schdatz in en ädraamtn warma Noachberra-Bettla in di Ausnüchderungszälln schlouf müssn. Ess woah siche aweng annesch wie gedoacht ...

Annesch wie gedoacht iss aa di Sach oon Freidich-Oamd füe an Krooniche Veehre bei di "Kondaggd-Aufnahme" ze sein Schtäudla ausganga. Hodd doach dää Hölbl seine Oangebeededn di Finge gequetscht unn sa aa nuch beleidicht. Schdatz enn gedoachtn Schejfeschtündla gibbs etz a Oozeich, unn wies in Bollizeiberichd hasst, seina Awoangsn "wurden durch sein Verhalten nicht wesentlich gesteigert". Dumm geloffn, dess müss me sich oabe hall voohää üübelejch, newoa? ...

A Kammejejche hodd nex midd Schejfeschtündla unn su ze dunn, sonden dä muss Zimme ve Schädling befrei. Inn undefränggischn Uffnheim woah es Routhaus midd aamoll vuelle Flöj. Wall dä Borchemassde oabe khanna Flöj hüüd wollt, seine Beamdn außedejm ve laude Juggn in ijen Bürrouschlouf gschdööt woahn, hodde zugschbärrt unn ejm ann Kammejejche beschdellt. Miegebroacht woahn senn di Vieche ve aane Fraa oo di Routhauskassa. Oabb di Fraa oabe genuch Flöj zenn Bezouhln debei khoatt hodd, woah nije inn Äff-Dej-Berichd gschdanna ...

Himmlhuoch jauchzend - zu Doode bedrübt - des hodds füe vill Bayenfänns die Woch khaaßn, wie sich di Mäldunga wejche zuugelouna Zuschaue bein Säsongaufdaggd gejche Schalge üübeschloung hoamm: Miedwochn hoddme nuch ve 30 000 geblaudet, Donneschdouch ve di Helft - unn en gessdrichn Freidouch woah wejche Corroona kha Aanziche mää zugeloun. Nojaa, dä Rummenigge unn sei Höness scho, oabe dess senn ja aa khanna "Aanzichn", beschdimmda Undeschiede müsses scho nuch gejb.

Fei nex fe unguut, bis nächstn Samsdouch!