Woss ich nuch souch wollt, ... ... ja soacht mich doach amoll, wie dess bassije khoo, dess bei aane gruoßn Cobburche Määheid drotzdejm unne Geißle Bundesdoagskandidaad ve di Schwazzn woahn iss. Wie sochd me – wenn alles zammbassd, no hodd me scho Gäul kotzn sään – a guuda Rejd haldn unn a guuda Oma inn Hindegrund hoamm, dou khoo me zegoah ann Häzzoochdümmle su üübezeuch, dess seina eichna zwee Bewärbe oamend hindnnoubollen.

Dess a Dradditzjoons-Brauerei wie di Franggn bleide gedd, däff nommoahl nije bassije. Aa wenn dä Mooh („Mohr“ döäffme ja glaabich nümme souch) ze dänn ganzn Kuddl­muddl midd oangejblich nije saubra Flaschn woahscheins nex khoo, woss me su höht, wädde scho a Ejsiche sei unn hodd beschdimmt aa sälbe zenn Niedegoang beigedroung. Ümmehie hoamm di Neudoffe nouchn Aufhöhn ve Jahn unn Leine en höchstn Bije-Ausschdouß in Kreis khoattn – unn su loang iss dess aa widde nije hää.

A Fodd iss in Kroonich gleich oo märrena Schdelln su ougegläddsd woahn, dess fuchzahunned Eu Schoudn oogfalln senn. Wie khoodn suwoss bassije – dess woah kha übliche Ooremble, suwoss muss a Säu­grübbl äggsdra gemacht hou!

A Schdorchn-Pähla hodd sich hindn di Judngass en Schdorchndurm bloußne kozz näje oogeguggd, oabe ä hodd sich nuch en gleichn Douch fümf Killomejde weide südlich oogemäld. Wi khoo denn dess bassije? No, es Nejst woahrena nije kompfodaabl genuch. Aufn Schlout venn öjben Küttse Schluoß issena a vill schönnra Wohnung, midd gflochtna Korbeinsoatz auf aane Bladdform oogebuotn woahn, dou hoamm die zwaa gään zugelangd. Ja, di Küttse wissn, wie-me Bauwillicha ve auswädds oologgn dudd! Debei hejtn die ja en Schdorch grundsäddslich goah nije su nöjdich, die hoamm ja als aanzicha Gemaah scho asu Bevölgerungszuwoachs!

A junge „Paketbote“, hodd laud Äff-Dej gleich oo sein öäschtn Ärbeddsdouch drei Uufäll gebaud. Wie khoo denn dess bassije, wäddme nouchn öäschtn nije gscheide? Velleichd söllede sich gleich ann ganz annen Dschobb süüch! – Oabe fei nex fe unguut, bis nächstn Samsdich, eue Schosch!