Woss ich nuch souch wollt, ... ... es iss ja kaum ze glaam, dess me als Ex-Viezekanzle a su a klaana Rentn hodd, dess me wie dä Gabriel bein Dönnis woss dezuuvedien müss. Wall oabe die Woch di Grundrendn eigfüet woahn iss, braucht dä Siggma kümfdich nümme Säu schloachtn unn zedaaln unn doudefüe zwoah kanna 450 Eu, oabe läbbischa Zejadausnd ze grieng - es Moonet unn nije es Joah. Unn ää hodd aa - wie alla annen - ve nex woss gewisst üübe Miss-Schtänd in därre Ferma, wääs glabbt wädd sejlich ...

Ja glabbsdes denn, etze baue sa doach enn Roudwejch auf Güffdich, wuu di Schdrouß scho inglussiev Bloahnung eewich-unn-drei-Douch gedauet hodd. Woarüms es Bauammd nije gleich mied oogebackt hodd, wass dä Deifl. Oo di link Seitn, um di Felsnousn rumm, wääs doach ganga. Übrichns, socht mich fei khanne, dess Aktnköpf khann Gritz in Kuopf hejtn. Wejche Koroona, unn aa wejchen Schaltjoah heue, senn sa inn di Lannkreisvewaldung doach daadsächlich auf di Idej khumma, es Joah dorch "Einschalt-Tage" ze velängen. Dä Schosch hodd amoll nei ijen Joahresploo guck khönna, unn doudenouch wölln sa en Güffdiche Wejch bis 31. Novembe fäddich hou. Dä 31. iss wuohl füe di Eiweihung voogsähn. Aa an 31. Sebdembe braungsa, dou wöllnsa di Hummadöffe Dorchfoaht eireich.

Kaum ze glaam, oabe ich glaab nije, dess di Rechierungsleud doannde ann Sondedouch ärbett wölln wie unnera düchdichn Beamdn drüüm di Güddeschdrouß! Es Schauflfässd füe Hummadoff woah nonnich dinngschdanna, oabe ich glaab, desses füe nächsdesjoah oon 29. Febbruaa geploand hoamm, wenns ze loang dauet, aa nuch füen 30. ...

Kaum ze glaam, oabe a Roudiche hodd inn Indenedd bei ann Schpanije an Schwimming-Buul füe 800 Eue beschdellt unn aa gleich bezouhlt. Oabe dä Buul iss nije khumma. Woahscheins hodds na inn sonnichn Schpaanijen besse gfalln. Di Oozeich alds Woarenbedruuch wädd na aa nex nutzn, "dou hilft na dä Heroudes", oabe dää iss scho loang dued.

Dess khoosda oabe scho glaab, dä Hörauf höht werglich auf. Ä hoddsichs aa vedient, ball 40 Joah woare bei di Gärresheime Glousmache unn hodd aa vill ärreichd. Unn iich höh etz aa auf, ije wädds nije glaam ... Fei nex fe unguut, Eue Schosch!