Woss ich nuch souch wollt, ... no suwoss, scho voo Heilichoamd gibbs uuvehoffta Chrisskindla (Weihnachtsgeschenke), ganz besondra Maskn, wuu da nie mää krook wää khoost. Walls widde-amoll ze hoddich beschlossn woahn iss, konntn sa en Diesdich nije genuch auf aamoll liefe, nije blouß in Deutschetz woahn di dausnd vooräädichn ratz-fatz gleich nouch Middouch fodda. Dä schlau Richte hodd wejchen Oandroang gleich ann eichna "Schpoan-Schalde" eigericht, oabe dess hodd aa nex mää kholfn.

Oabb drittn Feiedouch gibbs doann a gruoß noachdrääglichs Brässend, dou gedds middn Impfm oo. Aa nije füe alla - si khumma midd di Brodduggsjoon nije nouch. Du mussd scho Oachzich sei odde inn Heim, dessda nije bis zenn Frühjoah wadd mussd.

Unne Oobe-Gsundheitsabosdl dä Schpoan hodd a weises Wodd luosgeloun: "Wer nicht gleich dran ist, wird erfahren, wann er dran ist, wenn er dran ist". Ähä, etz wassichs. Dess hööt sich su oo wie "Es gibt viel zu tun, warten wirs ab" ... Wissde denn scho, dess di Oanschriffd ve di Ferma wuu unnen Impfschdoff hääschdellt, "An der Goldgrube" iss? Khoosda dich denk wossda willst debei ...

Diwall uom Kreuzbärch Bollizistn a Audo midd drei junga Käll übeprüft hoamm, iss a "amtsbekannter 21-Jähriche", offnsichdlich rächt zammgeläddet, ausgschdieng unn hodd sa alles zamm khaaßn. Di Beamdn hoamm sich oabe nije aus di Ruh breng loußn unn hoamm schöj ann Bunkt nouchn annen aufgschriem. Dess wädd a schöss Weihnoachtsbrässent füe dänn Gunga, aa Moll "Oahsch-Luoch" khossd ja scho allaa vijeschdellich, no kummd aa nuch a Veschduoß wejchen Coroona-"Loggdaun" dezuu ...

Drei Coburche hoamm dehamma midd di Luffdbisdooln Schießüübunga gemachd, unn aa schöj voosichdich an Kuuchlfoang nein Fensde gschdellt. Leide hoamm sa sich oabe voohää su zammgeraadlt, dessa zeja Moll dou droah vebei gschossn hoamm unn di Kuuchln senn ümme daun bei ann gebargtn Audo eigschloung. Goddseidank iss nex weide bassijet, oabe di Rächnung wäddena wuohl kozz voo Weihnoachtn bräsendijet wään, unn die iss beschdimmt nije billich. Fei nex fe unguut, bis nächstes Joah doann, eue Schosch!